Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Sprzedawca określony w Par. 1 i par 2 niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik, który korzysta ze Sklepu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz niniejszą Polityką Prywatności.
 3. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez właściciela Sklepu w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń itp. czynności. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 4. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez właściciela Sklepu i prowadzony jest przez jego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie firmy
 5. Użytkownik akceptuje, że klikając w linki zamieszczone na Portalu może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowaniem Sklepu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą w/w jednostek. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.
 6. Sklep może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie umowy przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone w ramach Sklepu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.
 7. Sklep może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z nim, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu podczas procesu rejestracji. Sklep jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami.
 8. Sklep jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej portalu lub usług podmiotów zewnętrznych.
 9. Sklep jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach: 
  1. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
  2. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
  3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Sklepie;
  4. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
  6. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć; 
  7. oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.
 10. Sklep jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w portalu danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
 11. Sklep nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niewspółpracującym lub niebędącym powiązanych kapitałowo/osobowo z Sklepu bez zgody zainteresowanych Użytkowników za wyjątkiem podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności oraz organów publicznych zgodnie w wymogami prawa.
 12. Użytkownicy, którzy przeszli procedurę rejestracji mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych.
 13. Wszystkie zbierane przez Sklep dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl